Letecká škola

Letecká škola Aeroklubu Žamberk

zajišťuje pod vedením zkušených instruktorů následující druhy výcviku:

ZÁKLADNÍ VÝCVIK

Základní výcvik slouží k získání průkazu způsobilosti pilota kluzáků a motorových kluzáků.

Základním posláním letecké školy Aeroklubu Žamberk je výcvik pilotů kluzáků, kteří tvoří jádro členské základny klubu. Létání na kluzácích přináší nové nepoznané zážitky tichého letu s pouhým využitím stoupavých proudů vzduchu pod "kumuly", na svahu nebo v "dlouhé vlně". V současné době je tento druh výcviku nejlevnější a nejdostupnější možnost, jak získat pilotní oprávnění.
Podmínkou zařazení do výcviku je občanská bezúhonnost, minimální věk uchazeče 14 let (u mladších 18-ti let je nutný písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců) a zdravotní způsobilost potvrzená leteckým lékařem.
Celý výcvik je rozčleněn do několika fází:

 Teoretická příprava ze základních předmětů:

 • letecké předpisy
 • všeobecné znalosti letadel
 • plánování a provedení letu
 • lidská výkonnost
 • meteorologie
 • navigace
 • provozní postupy
 • základy letu
 • komunikace

Výuka teorie je vedena školenými instruktory formou přednášek a konzultací zpravidla v zimním období. Důraz je přitom kladen na individuální přístup k jednotlivým uchazečům s přihlédnutím k jejich schopnostem i možnostem. Před zařazením uchazeče do praktického výcviku je provedeno pověřeným instruktorem jednoduché přezkoušení z dosažených vědomostí.

 Praktický výcvik v rozsahu minimálně 15 letových hodin na dvojmístném kluzáku L-13.
Podle svých finančních možností si pilotní žák může zvolit druh osnovy podle které chce provádět vzlety. Lety s instruktorem na palubě se provádí ve stanovené posloupnosti. Teprve po zvládnutí jednoho prvku pilotáže se přechází na další, vždy od jednoduchého ke složitějšímu, s předchozím pozemním nácvikem - vše podle schválené metodiky a zvolené výcvikové osnovy. Celková délka praktického výcviku je proto závislá na schopnostech a dovednostech pilotního žáka, jeho časových možnostech, ale také na přízni počasí. Současná praxe ukazuje, že je třeba počítat s dobou minimálně jednoho roku.

 Získání průkazu radiotelefonisty letadlových stanic.
Podmínkou pro zahájení samostatných letů (bez instruktora na palubě) je získání průkazu "Omezené vysvědčení radiotelefonisty letadlových stanic". Zkouška je organizována zpravidla několikrát v roce u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

 Teoretická pilotní zkouška.
Vrcholem celého výcviku je vykonání teoretické zkoušky ze základních předmětů před komisí Úřadu civilního letectví (ÚCL). Zkoušky se provádí formou testů a ústního pohovoru, organizovány jsou pravidelně na ÚCL v Praze nebo při větším počtu zájemců na některém letišti. Teoretickou pilotní zkoušku je možné vykonat kdykoliv po zahájení praktického výcviku a její platnost je dva roky.

 Praktická pilotní zkouška.
Tečkou za celým výcvikem je praktická pilotní zkouška s inspektorem ÚCL, konaná zpravidla na domovském letišti pilotního žáka. Podmínkou k připuštění žáka k praktické zkoušce je úspěšné složení teoretické pilotní zkoušky v období předchozích dvou let. Po jejím úspěšném složení je pilotovi vystaven pilotní průkaz.

SPORTOVNÍ VÝCVIK, KONDIČNÍ LÉTÁNÍ

Sportovní výcvik je veden za účelem prohloubení teoretických a praktických znalostí z meteorologie, moderní navigace a letových postupů. Dochází ke zdokonalení praktického řízení letadla při provádění výkonných rychlostních přeletů, letů na vzdálenost, navigačním nebo rekreačním létání.

Pro piloty - držitele pilotních průkazů - organizuje letecká škola praktická cvičení sloužící k udržení a dalšímu prohloubení již nabytých teoretických znalostí. Pro plachtaře jsou zajímavá zejména z meteorologie při vyhodnocování synoptických map a aerologických výstupů pro využití při termických letech kluzáků, z taktiky rychlostních letů na uzavřených tratích a z provádění navigace pomocí zařízení pro GPS. Důležité je též každoroční seznamovaní pilotů se změnami leteckých předpisů a jejich praktickém uplatnění při letech ve vzušném prostoru ČR a letech na jiná veřejná vnitrostátní letiště. Při praktických letech mohou piloti plnit podmínky pro získání odznaku FAI. Součástí zdokonalovacího výcviku jsou i každoroční periodická přezkoušení pilotů z techniky pilotáže, prováděná pověřeným inspektorem ÚCL.

SPECIÁLNÍ VÝCVIK

Specializovaný výcvik zaměřený na získání nové nebo vyšší kvalifikace:

 • instruktor kluzáků
 • instruktor motorových kluzáků
 • akrobacie na kluzácích
 • navijákař
 • radiooperátor letadlových stanic
 • dispečer služby RADIO

Pro nadané piloty zajišťuje letecká škola teoretickou výuku a praktický výcvik pro získání nové nebo vyšší kvalifikace, která se zpravidla zapisuje do pilotního průkazu. Získání této kvalifikace se řídí vnitřními směrnicemi klubu, schválenými osnovami pro příslušnou kvalifikaci a leteckými předpisy.

PŘEŠKOLOVACÍ VÝCVIK

Je zaměřen na přeškolování pilotů na další typy letadel.

Držitelé platných pilotních licencí mohou získat oprávnění létat samostatně typy kluzáků, které jsou součástí leteckého parku Aeroklubu Žamberk: L-13, VSO-10 Gradient, VT-116 Orlík, Cirrus Standard, L-13SE Vivat

Kontakt na vedoucího letecké školy:
Miroslav Ježek
Telefon: +420 723 327 974
E-mail: skola@akzamberk.cz